Vanliga frågor

INFORMATION & VÄGLEDNING

NYTTIG INFORMATION OCH VÄGLEDNING

Oavsett om du vill förvärva en privat eller kommersiell fastighet i norra Cypern är det vår byrås prioritet att ge dig bästa möjliga service och att hjälpa dig genom varje steg i processen. Vi ser till att du blir väl omhändertagen av oss, oavsett vad som kan hända. Dessutom vill vi vid köp av fast egendom i norra Cypern se till att vår klients köp går vidare utan oväntade överraskningar genom att känna till några grundläggande fakta:

Enligt de nya lagarna i den turkiska republiken Nordcypern har utländska medborgare som inte är medborgare i den Turkiska Republiken Nordcypern rätt att förvärva en fastighet. Om den köpta egendomen är en tomt får denna tomt inte vara större än 1 donum, men om egendomen är en bostad får den tomt som den är baserad på inte vara större än 5 donum, förutsatt att egendomen endast består av en bostad. Enligt regeringens tidigare politik betraktades makar som ett gemensamt hushåll och hade endast rätt att köpa en gemensam fastighet. Tjänstemän vid TRNC:s inrikesministerium har dock bekräftat att denna politik har ändrats och att makar nu kan köpa en fastighet var för sig.

Försäljningsprocessen börjar med ett inledande möte med advokaten för att ge information om den fastighet du har valt; detaljer om fastigheten, priset på fastigheten, betalningsplan, eventuella informella eller muntliga överenskommelser som du har ingått med säljaren, t.ex. extra saker som tillhandahålls i samband med försäljningen. I detta skede ser vi också till att du undertecknar en särskild fullmakt, som endast ger oss befogenhet att köpa fast egendom för din räkning i norra Cypern, för att se till att vi kan slutföra köpet och agera för din räkning medan du har återvänt till ditt hemland.

Därefter upprättas ett köpekontrakt som utformas så att dina intressen skyddas så långt som möjligt. När alla parter (säljaren och köparen) har godkänt kontraktsutkastet kommer det att undertecknas och utbytas. Varje sida inklusive bilagorna ska signeras och köpekontraktet ska undertecknas i närvaro av minst två vittnen. Du bör behålla ett exemplar av originalet av köpekontraktet och förvara det på ett säkert ställe. Var uppmärksam på att kontrollera de specifikationer som bifogas kontraktet, eftersom alla muntliga överenskommelser före eller efter köpekontraktet ska anses inte ingå i avtalet.

Enligt lag 38/07 måste avtalen registreras hos fastighetsregistret inom 21 dagar efter avtalsdatumet och det är nu obligatoriskt att betala en stämpelskatt på 0,5 % innan registrering kan ske. När köpekontraktet väl har registrerats är fastigheten skyddad från att säljas till någon annan tredje part och kontraktet har företräde framför alla senare krav.

 

Nästa steg är att organisera din ansökan till TRNC:s ministerråd för att få det nödvändiga tillståndet för att fastighetens äganderätt ska kunna överföras och registreras i ditt namn, eftersom alla köp av fast egendom som görs av personer som inte är medborgare i TRNC måste godkännas av ministerrådet enligt lag 52/2008. En kopia av kontraktet, lagfarten, ritningen, den av dig ifyllda ansökningsblanketten för köptillstånd och ett original av ett polisintyg som erhållits från den lokala polisstationen vid din bostadsort ska lämnas in till inrikesministeriet tillsammans med din ansökan. Inrikesministeriets tillstånd krävs inte för att ingå ett kontrakt utan för att överföra äganderätten. När ministerrådet behandlar din ansökan om köptillstånd kommer det att ta emot undersökningar från fastighetsregistret, militären och invandringsmyndigheterna. Om dessa är positiva kommer tillståndet att beviljas.

I de flesta fall beviljas tillstånden, och i sällsynta fall är de främsta skälen till avslag att köparen befinner sig i närheten av en strategisk militär anläggning eller att han eller hon har en kriminell bakgrund på Interpol-nivå.

Det kan ta lång tid att få tillstånd, och enligt nuvarande uppskattning tar det cirka 4-6 månader. Detta kommer dock inte att hindra dig från att flytta in i fastigheten eller hyra ut fastigheten eller kanske till och med sälja fastigheten - som standardpraxis brukar vi se till att kontraktet kan överlåtas.

När ditt köptillstånd har beviljats ska alla nödvändiga värderingsformulär fyllas i och lämnas till fastighetsregistret för att din fastighet ska kunna värderas. Beroende på det värderingsbelopp som tillhandahålls av lantmäterikontoret ska alla skatter och kostnader som ska betalas för överföringen av äganderättshandlingen sedan betalas enligt detta belopp och äganderättshandlingen kommer att överföras och registreras i ditt namn (för de skatter som ska betalas vid överföringen av äganderätten hänvisas till vår vägledning för skatter vid fastighetstransaktioner). Om du har utsett oss till ditt juridiska ombud vid köp av en fastighet i norra Cypern behöver du inte vara närvarande vid fastighetsregistret, utan vi kommer att närvara och slutföra överföringen av äganderättshandlingen för din räkning.

När byggandet av din fastighet är slutfört och du kan ta emot ditt hus kan du vägra att mottaga det om det inte är färdigt inom avtalets ramar. Om du vill ta emot huset under förutsättning att det arbete som saknas eller är bristfälligt därefter slutförs, måste du få ett undertecknat åtagande från säljaren för att försäkra dig om att det inte innebär ytterligare utgifter kommer att upstå. Du kan flytta in i fastigheten enligt ditt köpekontrakt och inga ytterligare handlingar behövs. Se till att du behåller alla dina kvitton/bankkvitton för de betalningar som gjorts enligt kontraktet.

Det finns tre huvudsakliga skatter som är involverade i varje försäljningstransaktion av egendom (olika skatter gäller för gåvor av egendom). Dessa skatter är följande:

 • Överlåtelseavgiften som ska betalas till fastighetsregistret.
 • Skatt på kapitalvinster som ska betalas till skattemyndigheten.
 • Mervärdesskatt som ska betalas till skattemyndigheten.

 

Kapitalvinsterna ska vanligtvis betalas av säljaren och överlåtelseavgiften ska vanligtvis betalas av köparen (även om detta kan ändras av parterna i köpekontraktet). Mervärdesskatten är dock beroende av villkoren i det köpeavtal som parterna kommit överens om (dvs. om försäljningspriset innehåller eller inte innehåller mervärdesskatt).

Skattebeloppet beror på om säljaren är en "professionell säljare" eller inte (dvs. om transaktionen är av kommersiell natur eller i vinstsyfte). I tabellen nedan anges de procentsatser som tas ut i enlighet med detta. Procentsatserna för alla tre typerna av skatt är procentsatser av fastighetens taxeringsvärde som utförs strax innan äganderättsöverlåtelsen äger rum. Vid värderingen bedöms fastigheten i det skick den befinner sig i vid värderingsdatumet, dvs. om det finns en nybyggnad på fastigheten kommer detta att ingå i värderingen av fastighetens värde.

 

 

Försäljarband:

Överförings

avgift:

Kapital-vinster:

MOMS:

Privatperson

6%

3% (med optionsrätt)

0% vid första försäljning
3.5%

0%

Professionell

6%

3% (med optionsrätt)

6.25%

5%

 

ÖVERFÖRINGSAVGIFT

Överlåtelseavgiften uppgår till 6 % av fastighetsregistrets värdering av den köpta fastigheten med möjlighet att betala 3 %. När denna optionsrätt har utnyttjats är avgiften 6 % för framtida överlåtelser.

För ansökningar om köptillstånd för personer som inte är medborgare i TRNC krävs att ett originalintyg om straffregister från ditt hemland som lämnas in tillsammans med din ansökan (se vår vägledning om köp av egendom i TRNC för detaljerad information om köp av fast egendom i TRNC). Du måste besöka din lokala polisstation för att få detta i ditt hemland. Om du inte får det från den lokala polisstationen i ditt hemland bör du vända dig till konsulatet i ditt hemland för att få information om hur du får det. Om du är bosatt i ett land som du inte har ditt ursprung i, måste du göra din ansökan till den behöriga myndigheten i ditt ursprungsland.

 

När du har fått ditt straffregister måste du lämna in det till TRNC:s inrikesministerium inom ett år från det datum du har fått intyget. Inrikesministeriet kräver att straffregistret är ny och upp to date. Inrikesministeriet godkänner endast straffregister som är i pappersform med den berörda myndighetens originalstämpel (elektroniska dokument godkänns inte). Om detta dokument tillhandahålls på ett annat språk än turkiska eller engelska är det viktigt att intyget översätts till antingen engelska eller turkiska. Om du inte kan ordna översättningen kan vi ordna detta åt dig.

 

Du behöver sedan skicka straffregisterutdrag till oss med ett kurirföretag. Vi rekommenderar att du använder DHL:s kurirtjänst eftersom de har lokala kontor här i TRNC. Meddela oss när du har skickat intyget, så att vi kan följa upp det.

Att planera i förväg i livet ger alltid fördelar, eftersom ett gammalt ordspråk säger att "Om du inte planerar, planerar du att misslyckas". Arvslagstiftningen och bestämmelserna skiljer sig åt i varje land. Många människor som bor permanent eller tillfälligt i norra Cypern äger egendomar, men de saknar information om arvsprocedurer. I Nordcypern grundar sig arvsreglerna huvudsakligen på "Wills and Succession Law 1959". Det är inte särskilt svårt att upprätta ett testamente i Nordcypern, så länge man följer rätt procedur. Många tror att ett enkelt handskrivet testamente är giltigt och tillräckligt, men så är inte fallet. Om det nödvändiga proceduren inte följs kommer testatorns testamente att betraktas som ogiltigt. Detta är ett oönskat resultat eftersom man kanske ville lämna sin lagliga egendom på ett annat sätt till en önskad arvtagare.

Varför måste jag upprätta ett testamente i Nordcypern?

Det finns många människor som bor i TRNC, antingen tillfälligt eller permanent, som äger en fastighet, en bil eller ett bankkonto, men det är ett vanligt missförstånd att de tror att deras make/maka kommer att ärva allt de äger när de går bort. Enligt Nordcyperns testaments- och arvsrättslag från 1959 får dock en person som avlider och lämnar efter sig make/maka och barn endast 1/6 av egendomen till maken/makan, och resten till barnen eller barnbarnen. Om det inte finns några barn eller barnbarn får maken ½ av egendomen och resten går till den avlidnes syskon, föräldrar eller kusiner upp till sjätte graden i släkten. Om det inte finns några levande barn, syskon, föräldrar eller syskonbarn kommer maken att ärva ¾ av dödsboet och resten kommer att övergå till eventuella släktingar upp till sjätte gradens släktskap. Enligt TRNC:s lagstiftning får makar i ett dödsfall mindre än vad de skulle få i ett skilsmässoärende. Detta är en mycket svår situation för en make som kanske har delat många år av sitt liv med sin partner. Ogifta par har inte heller rätt att kräva någon lagligt från sin partners dödsbo. Denna regel gäller för barn som fötts av ogifta föräldrar och dessa har inte någon rätt till arv efter sin far. Dessutom erkänns inte registrerade partnerskap i Nordcypern och makarna kan inte göra anspråk på rättsliga rättigheter enligt nordcypriotisk lagstiftning.

 

 

Måste jag upprätta ett testamente i Nordcypern även om jag har upprättat ett testamente i mitt hemland?

De flesta tror att när de väl har gjort ett testamente i sitt hemland kommer det att gälla i Nordcypern. Det testamente som upprättats kan vara giltigt i det land där det upprättats, men det kanske inte uppfyller jurisdiktionskraven i Nordcypern. När du har gjort ett testamente i ett annat land kommer advokater som är baserade i det landet inte att ha tillräcklig kunskap om TRNC:s lagstiftning och kommer inte att kunna ge dig korrekt information. I vissa fall, i länder som till exempel Storbritannien, kan personer testamentera alla sina tillgångar till en person som inte är en släkting, medan detta inte är fallet i TRNC. Alla tillgångar som du äger i Nordcypern kan överlåtas till en anhörig upp till sjätte graden.

I vissa fall kan ett testamente som upprättats utomlands vara giltigt, men prövningsprocessen kan vara mer komplicerad. Registratorn kan kräva ytterligare villkor för att bevisa testamentet, t.ex. att ett vittne som intygat testamentet ska underteckna en affidavit. Den avlidnes familj kan ha svårt att nå vittnena om de inte är professionella advokater, eller så kan vittnet ha avlidit före testatorn. Det är mer kostnadseffektivt och garanterat att upprätta ett testamente i Nordcypern för dina tillgångar och din egendom.

Vad behöver jag för att upprätta ett testamente i Nordcypern?

När testamentet har upprättats i enlighet med reglerna i Nordcypern måste det registreras i domstolen av en registrator. Vid registreringen måste testatorn vara närvarande tillsammans med två vittnen. De måste underteckna varje sida för att bekräfta att de har läst testamentet. Det finns också en stämpelavgift som ska betalas vid registreringen; beloppet beror på hur långt testamentet är. Slutligen stämplar och bekräftar registratorn testamentet och säkrar det tills testatorn är avliden.

Skilsmässa och äktenskapsmål i TRNC regleras av lagen nr 1/1998 om familj, äktenskap och äktenskapsskillnad. I TRNC bygger de familjerättsliga principerna på skyddet av familjestrukturen och barnen.

 

De vanligaste frågorna inom familjerätten som vi ställs inför är skilsmässoärenden. Vår advokatbyrå företräder ofta klienter som advokat i skilsmässoärenden och arbetar hårt för att nå bästa möjliga resultat enligt familjelagen och tillhörande lagstiftning.

 

Vi kan distinktera två huvudtyper av skilsmässoförfaranden: gemensam ansökan för skilsmässsa och tvistig skilsmässa. Först och främst måste vi nämna att för att inleda en gemensam ansökan för skilsmässa måste båda parter ha varit gifta under minst ett år före inlämnandet av ärendet. Om parterna kommer överens om underhåll eller andra frågor som rör deras skilsmässa kan proceduren för gemensam ansökan till skilsmässa följas och inledas. Detta förfarande är mindre tids- och kostnadskrävande. Om parterna inte kommer överens om någon av frågorna i samband med skilsmässan bör man följa proceduren för tvistig skilsmässa. Frågor som rör skilsmässan kan vara: fördelning av gemensamma tillgångar, vårdnad om barnen och/eller underhåll, t.ex.

ESA Law Firm, oavsett om parterna väljer att gå vidare med gemensam ansökan eller tvistig skilsmässa, kommer att ta största möjliga hänsyn och behandla professionellt och separat varje känsligt ämne i skilsmässan. Dessa kan vara barnens framtid, fördelning av gemensamma tillgångar, betalning av underhåll och/eller ersättning från en part till en annan. Vår advokatbyrå erbjuder dock också lösningar genom att analysera den rättsliga situationen på bästa möjliga sätt för områden som äktenskap, juridisk status för barn som föds utanför äktenskapet, förmyndarskap, erhållande av skyddsorder vid skilsmässa, vårdnad/ tillfällig vårdnad, underhållsbidrag.

Villkor och dokument som krävs av en utländsk aktieägare för att bilda ett bolag:

Minsta antal aktieägare - två.

Minsta aktiekapital för ett aktiebolag är 50 000 -EURO. Utländska aktieägares aktieinnehav måste deponeras hos en bank i TRNC (under bolagiseringsförfarandet, som beräknas ta mellan en vecka och tio dagar) och verifieras för myndigheterna med ett brev från en bank som bekräftar detta. Efter det att bolagsbildningsprocessen har slutförts kan dessa medel användas efter aktieägarnas eget önskemål.

Observera att det finns vissa restriktioner för 100 % utlandsägda och utlandskontrollerade företag när det gäller förvärv av fastigheter och tomter. De behöver ministerrådets godkännande för att förvärva fastigheter och tomter, även om det rör sig om 1 donum. Enligt de nya lagarna i TRNC har medborgare som inte är medborgare i TRNC rätt att förvärva en enda fastighet upp till högst 5 donum per hushåll, förutsatt att fastigheten endast består av ett bostadshus.

Utländska medborgare och/eller investerare som vill påskynda denna process eller alternativt köpa mer än 1 donum och/eller kringgå detta krav måste bilda ett aktiebolag där 51 % av aktierna måste tillhöra TRNC-medborgare. Dessutom måste TRNC-medborgare vara majoriteten i företagets styrelse (1 TRNC eller 2 TRNC + 1 utlänning). Denna fråga är särskilt viktig vid markförvärvet (det är lämpligt att styrelsen består av en majoritet av medborgare från TRNC). Efter förvärvet kan styrelseledamöterna från TRNC avgå. Vårt företag tillhandahåller tjänster för nominerade styrelseledamöter och sekreterare.

För att skydda och minska den utländska investerarens oro skall ett förtroendeavtal som intygar att aktierna innehas i förtroende av en person från TRNC för den utländska investerarens räkning tillsammans med ett undertecknat blankocertifikat för aktieöverlåtelse som bekräftar att han undertecknar att han får sälja aktierna till en anonym person eller till den utländska investeraren själv, skall utfärdas och överlämnas till den utländska investeraren. Den utländska investeraren kan dock inte genomföra och/eller registrera en sådan överlåtelse i företagsregistret eftersom detta skulle innebära att han skulle äga över 49 % av aktierna, men han kan överlåta aktierna till en annan fysisk person från TRNC.

 När en klient har lämnat alla nödvändiga uppgifter kan ett företag registreras inom en vecka till tio dagar. För att påskynda denna process rekommenderar vi att du i förväg skickar oss en lista över önskade företagsnamn med 5-6 olika alternativ i prioriterad ordning, så att vi kan kontrollera om de namn som skickas in är tillgängliga.

Skatteansökan för fastighetsbolag

Fastighetsbolag beskattas på ett helt annat sätt än handelsbolag. Dessa företag är skattskyldiga endast när de avyttrar/säljer någon del av sin fasta egendom.

 

Till skillnad från handelsbolag är fastighetsbolag skattskyldiga även om de gör en förlust vid avyttringen och/eller även om bolaget har en handelsförlust. Skatten på hyresintäkter är 10 % av bruttohyresintäkterna och ska betalas den 15:e dagen i de följande månaderna. Detta utgör den slutliga skatteskulden. Utdelning av utdelning efter denna skatt på 10 % är inte föremål för någon ytterligare beskattning. Fastighetsskatt tas ut av kommunerna. Skattebeloppet är i allmänhet oväsentligt (1 TL per kvadratmeter + 25 % (1,25 TL) om det finns en pool.

Juridiska tjänster som tillhandahålls av Eylem Sakir & Associates Law Firm

- Etablering och registrering av företaget

- Förvaltare, nominerade aktieägare och styrelseledamöter, sekreterartjänster

- Utarbetande av en förtroendehandling och utfärdande av ett blankt aktieöverlåtelsecertifikat för att skydda investerare (se ovan).

- Rådgivning om kommersiella transaktioner, strukturering av kommersiella avtal, inklusive lösning av kommersiella tvister och hjälp med att utforma företagsstruktur, ledning och styrning.

- Tvister om konkurs och insolvens.

 - Fusioner och uppköp (lokalt och utomlands), kapitalanskaffning, anbudsförfaranden.

- I samarbete med ledande revisorer och andra affärspartner, rådgivning om beskattningsnivåer, dubbelbeskattning, arvs- och dödsskatter, internationell skatteplanering och strukturering av företag.

 - Utarbetande av kontrakt för köp och försäljning av bostads- och affärsfastigheter, överlåtelse, köptillstånd, byggnadsavtal, driftsavtal, hyresavtal, upplåtelseavtal, kommersiella hyresavtal.

- Rådgivning vid långtidsuthyrning från staten, byggnadsindustrin vid stora projekt och anbudsförfaranden

Vi står till ert förfogande för ytterligare information och klargöranden som ni kan tänkas behöva om ovanstående.

Krav och allmän information om registrering av ett internationellt affärsföretag (IBC-företag) i TRNC.

1. Allmän information:

i. Antalet minsta aktieägare är två.

ii. Aktieägarna måste vara av utländsk härkomst och får inte vara normalt bosatta i TRNC. TRNC-medborgare med permanent bosättning utanför TRNC kan också bli aktieägare.

iii. Det minsta aktiekapitalet är 20 000 euro som måste deponeras i en av de lokala bankerna i TRNC före ansökan. Dessa pengar kommer att stå till ditt förfogande när företaget har bildats.

iv. Ansökan kommer att göras av oss, på dina vägnar, till TRNC:s ekonomiministerium tillsammans med det blivande IBC-företagets stiftelseurkund och bolagsordning samt kvittot på att det minsta aktiekapitalet på 20 000 euro har deponerats.

v. IBC-företaget är endast skyldigt att betala bolagsskatt till en skattesats på 1 % (tidigare 2,5 %) av den beskattningsbara vinsten, som ska betalas efter den femte månaden efter räkenskapsårets slut. (dvs. senast den 31 maj).

vi. Den årliga licensavgiften för International Business Companies (IBC) är 5 000 euro per år. Den årliga licensavgiften ska betalas den följande månaden efter det att bolaget bildats. Därefter i slutet av varje januari.

vii. Om ett kontor inrättas måste minst en av de anställda vara medborgare i TRNC.

viii. Det finns ingen skatt på utdelning. Dessutom finns det inga restriktioner i fråga om valutakontroll för sådana utdelningar, under förutsättning att de sker via officiella bankkanaler.

2. Handlingar som ska tillhandahållas av varje aktieägare:

i. Originalet av ansökningsblanketten för att bilda ett internationellt affärsföretag.

ii. En notariell och/eller apostillerad fotokopia av hans/hennes pass. Om originalpasset tillsammans med en fotokopia uppvisas för bolagsregistret behöver inte denna handling bestyrkas eller apostillevisas.

iii. Referensbrev i original från en advokat eller en edsvurmare som är verksam i det land där aktieägaren är bosatt och som intygar att aktieägaren inte har något brottsligt förflutet och är av god karaktär samt ett referensbrev i original från en bank som hanterar aktieägarens konton och som intygar att aktieägarens ekonomiska ställning är god.

iv. Ett c.v. i original från initiativtagaren.

v. En ny daterad originalfaktura från en allmännyttig verksamhet (dvs. el, vatten, lokal telefon osv.) för att bevisa att personen är av utländsk härkomst och bor utomlands. Den nämnda fakturan ska ha samma namn och adressuppgifter för den tecknare som anges i stiftelseurkunden och bolagsordningen. 

3. Om den grundande medlemmen är en juridisk person (företag) krävs företagets notariellt bestyrkta originalhandlingar. Sådana dokument omfattar följande:

i. Memorandum och bolagsordning.

ii. Registreringsbeviset.

iii. Förteckning över aktieägare med uppgift om typ, antal och värde av de aktier som innehas av varje aktieägare, nationalitet och adress.

iv. Förteckning över styrelseledamöter och sekreterare med namn, adress och nationalitet.

v. Ett nyligen daterat intyg från handels- eller industrikammaren eller något annat närstående organ om att företaget för närvarande är aktivt och bedriver verksamhet. Handlingar som inte är på turkiska eller engelska måste översättas till något av de två ovannämnda språken och bestyrkas av en notarius publicus för att intyga att översättningen är en korrekt version av originalet.

4. Utse en lokal person som representant i TRNC för att ta emot alla meddelanden och dokument som skickas till företaget från TRNC:s myndigheter. Denna företrädare, som kommer att vara skyldig att tillhandahålla alla handlingar som ministeriet kräver, bör vara en godkänd revisor enligt TRNC:s bestämmelser eller en advokat som är registrerad medlem av TRNC:s advokatsamfund. Om en sådan företrädare inte utses måste en medborgare i TRNC utses till direktör.

5. En aktieägare som inte vill infinna sig personligen kan utse en förvaltare för detta ändamål. En sådan förvaltare kan vara en praktiserande advokat eller revisor. Den revisor som utses på detta sätt kan dock inte samtidigt vara revisor i bolaget. Förtroendemannen måste betala en årlig avgift på 500,00 euro vardera för detta privilegium. I sådana fall hålls den slutliga ägarens identitet strikt hemlig hos ekonomiministeriet och får inte avslöjas för någon om inte ett domstolsbeslut har erhållits

Företag i frizonen

Frihamnen och frizonen som ligger i Famagusta anses vara en idealisk plats för alla typer av företag och investeringar. Frihamnen och frizonen i Famagusta har en yta på 103 000 kvadratmeter och erbjuder utländska investerare utmärkta möjligheter till transithandel och tillverkning för länder i Mellanöstern och näröstern.

Incitament:

 • Alla inkomster som härrör från aktiviteter och verksamheter som bedrivs av producenter i frihamnen och frizonen är befriade från bolags- och inkomstskatt (inklusive alla typer av handel, produktion och tjänster).
 • Alla inkomster och allt kapital som härrör från verksamheten är föremål för fri vinstöverföring utan begränsningar av överföringsstorleken.
 • Alla typer av verksamhet, inklusive försäljning av varor till utlandet och till frihamnen och frizonen i norra Cypern samt inköp av varor, är befriade från tullar, mervärdesskatt och indirekta skatter. - Alla inkomster från verksamheter och operationer som genomförs av andra investerare än producenter är befriade från bolags- och inkomstskatt när varorna och tjänsterna inte är avsedda för Turkiska republiken Nordcypern.
 • Tillstånd att anställa utländska experter, ingenjörer och teknisk personal.
 • Alla typer av underhåll och reparation av hantverk, tillverkning av varor, bank- och försäkringstjänster, lagerhållning, export av färdiga varor och tillverkade varor är godkända anläggningar och verksamheter. (Lagerlokaler är tillgängliga för transithandel). 

 

Väsentliga dokument och nödvändig information för att bilda företag i Famagusta frihamnsområde:

 • Förundersökning och godkännande av företagsnamn. Tre alternativa namn skall fastställas av kunden innan ansökan. Till exempel: Evren Export LTD.
 • Notariellt bestyrkt fotokopia av aktieägarnas pass eller originalpass. Tredje parts medborgare måste få sin passfotokopia bestyrkt av notarius publicus på Turkiska Republikens ambassad.
 • Fördelning av aktierna mellan aktieägarna (aktiägarnas andelsstorlek).
 • Notariell passfotokopia av styrelseledamöter eller originalpass (minst en person måste utses till styrelseledamot och han/hon kan vara både styrelseledamot och aktieägare). Tredjepartsmedborgare måste få sin passfotokopia bestyrkt av notarius publicus på Turkiska Republikens ambassad.
 • Notariell passfotokopia av företagssekreterare eller originalpass (Det måste finnas en enda företagssekreterare och han/hon kan också vara aktieägare). Tredjeparts medborgare måste få sin passfotokopia bestyrkt av notarius publicus på Turkiska Republikens ambassad. Exempel: Om det finns två aktieägare kan den ena vara direktör och den andra kan vara företagssekreterare.
 • Ett rent straffregister från de interna säkerhetsorganen i styrelseledamöternas och aktieägarnas ursprungsland (utom EU-länder, Ryssland och USA).
 • Information om företagets verksamhet, räckvidd och syfte.
 • Förteckning över alla inköpta/sålda varor och tjänster med anknytning till företagets verksamhetsområde och uppskattade värden.
 • Förteckning över internationella länder som planeras att bygga upp affärsrelationer. Import- och exportländer ska anges separat. 

Observera: Om aktieägarna är juridiska personer snarare än vanliga personer är de nödvändiga dokumenten annorlunda.

Procedurer för företagsbildning i Famagusta frizonshamn

- Inledande av procedurerna för företagsbildning

- Ansökan om registrering av företagsnamn hos Registrar of Companies.

- Frizon Förhandsansökan kommer att göras av vårt företag på kundens vägnar och handlingarna kommer att skickas till ministerrådet.

- När ministerrådet har godkänt förhandsansökan skickas stiftelseurkund och bolagsordning till kunden.

- Ett auktoriserat kapital på 100 000 US-dollar (minst 100 000 US-dollar) kommer att blockeras i en av de inhemska bankerna. (100 000 euro av det blockerade kapitalet kan tas ut från banken utan problem efter det att företagsbildningen har slutförts. Företagets bildande kan ta ungefär en månad).

- Slutligen registreras företaget hos skattemyndigheten och blir operativt.

Kommissionen för fast egendom inrättades enligt lagen om fast egendom (67/2005) i enlighet med Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas domar i målet Xenides Arestis mot Turkiet. Syftet med denna kommission var att inrätta ett effektivt inhemskt rättsmedel för krav som rör övergivna fastigheter i norra Cypern. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna konstaterade i sitt beslut av den 1 mars 2010 om tillåtligheten av målet Demopoulos m.fl. mot Turkiet att lag nr 67/2005 utgör ett effektivt rättsmedel och avvisade de sökandes klagomål om att de inhemska rättsmedlen inte hade uttömts.

Mot bakgrund av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas tidigare beslut i Arestis Xenides bekräftar de viktigaste avgörandena i Demopoulos att kommissionen för fast egendom inte bara kan betraktas som ett "inhemskt rättsmedel", utan att den också är en realistisk möjlighet till gottgörelse i den rådande situationen.

Xenides - Arestis-målet utgör tillsammans med Demopolous-målet domstolens senaste tillämpning av förfarandet med pilotdomar som utvecklades 2005 "som ett sätt att hantera en stor grupp liknande mål som härrör från samma underliggande problem".

Kommissionen för fast egendom inledde officiellt sin verksamhet den 17 mars 2006. Kommissionen för fast egendom prövar ansökningar om återlämnande, ersättning och utbyte i enlighet med bestämmelserna i lag nr 67/2005. Dess överväganden grundar sig på principerna om två zoner och två samhällen som har varit gemensamma inslag i högnivåavtalen från 1977-1979 och i de planer för en lösning av Cypernfrågan som utarbetats av Förenta nationerna. Syftet är att tillgodose fastighetsägarnas legitima krav utan att det påverkar den turkcypriotiska gemenskapens rättigheter.

Kommissionen med sina lokala och utländska experter fungerar som en domstol. Fram till den 24 oktober 2012 hade 3912 ansökningar lämnats in till kommissionen. 276 av dem har avslutats genom vänskapliga förlikningar och 7 genom formella förhandlingar. Kommissionen har betalat ut 83 276 225 pund sterling till de sökande som ersättning. Dessutom har den beslutat om utbyte och ersättning i två fall, om återlämnande i ett fall och om återlämnande och ersättning i fem fall. I ett fall har kommissionen fattat ett beslut om återlämnande efter det att Cypernfrågan har lösts och i ett fall har den fattat beslut om partiellt återlämnande. IPC strävar efter att vara ett rättvist, snabbt och effektivt rättsmedel för egendomskrav. På så sätt kan kommissionen bidra till en övergripande lösning av Cypernfrågan.

För att fastställa arvsskatten måste en komplicerad beräkning göras. Varje fall bör betraktas utifrån sina egna förutsättningar.

Vi har möjlighet att ge sammanfattande information om arvsskatt:

Bidraget (skattefritt belopp) är 20 gånger minimilönen per månad gånger 12. Minimilönen är för närvarande 3 820 TL per månad.

Arvsskatt befriad från rörliga och fasta egendomar:

a) Fastigheter och inkomster som är knutna till dessa fastigheter som överförts till en stiftelse.

b) Bankinsättningar (spar- eller bankkonton) endast om det rör sig om gemensamma konton där var och en har befogenhet att ta ut pengar separat.

c) Löner, ersättningar om de kommer att ärvas.

d) Privata varor som smycken.

 • Värderingar av mark och byggnader erhålls från fastighetsregistret.
 • Banklån, krediter och andra skulder kan dras av från tillgångarna om det kan styrkas med officiella bevis.
 • Skatten är 1 % av nettotillgångarna (tillgångar minus bevisade skulder).

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ESA Law Firm grundades av Eylem Sakir 2012 och har sedan starten haft ett oförminskat engagemang för att pröva fall och/eller förmedla gynnsamma förlikningsavtal för våra klienter närhelst det är möjligt.

Ring oss på +90 533 822 0569 och prata med en av våra medarbetare som kommer att boka in en konsultation med en av byråns advokater vid en tidpunkt som passar dig bäst.

Våra öppettider är 8:30-18:00 måndag till fredag. Du är dock välkommen att skicka e-post till oss efter arbetstid.

Vi arbetar bland annat med affärsjuridik, immaterialrätt/teknologiska transaktioner och tvister.

Vi tar ut en timavgift för konsultationer.

Momssatsen är 5 %..

För att avgöra om du kommer att vara skyldig att betala moms på ditt fastighetsköp måste du ta reda på följande:

 • Om säljaren är en professionell säljare enligt definitionen ovan.
 • Om ditt kontrakt kräver att du ska betala momsen. Om det inte uttryckligen nämns moms i avtalet är det vår uppfattning att köpeskillingen ska anses vara inklusive moms.

I allmänhet inte. Kapitalvinstskatten betalas vanligtvis av säljaren, om inget annat anges i ditt kontrakt.

En professionell säljare är ett aktiebolag eller en person som har sålt mer än tre fastigheter inom ett år eller en person som anses bedriva byggnads- eller fastighetsverksamhet och som anses vara en professionell säljare.

Tyvärr ska moms betalas enligt den skattesats som gäller när lagfarten överförs. Även om du undertecknade ditt kontrakt och/eller tog din fastighet i din ägo innan momssatsen höjdes, om lagfarten till fastigheten ännu inte har överförts till ditt namn, kommer du att betala moms enligt den nya skattesatsen när denna överföring äger rum.

Detta beror på om du är en privatperson eller en professionell säljare (enligt definitionen ovan):

Alla privatpersoner har en möjlighet till skattefri försäljning en gång i sitt liv (för ett hus och mark som inte överstiger cirka 1 donum). Om du utnyttjar denna möjlighet är du inte skyldig att betala skatt på kapitalvinster vid försäljningen. Vid alla efterföljande försäljningar ska kapitalvinstskatt betalas med 3,5 %, förutsatt att du inte säljer mer än tre fastigheter under ett år, vilket gör dig till en professionell säljare.
 

För yrkesmässiga säljare finns det ingen rätt till skattebefrielse. Kapitalvinstskatt ska betalas vid varje försäljning till en skattesats på 6,25 %.

Skatt på kapitalvinster ska inte betalas om du säljer fastigheten innan du tar över äganderätten genom att göra en kontraktsöverlåtelse. Du måste dock betala stämpelskatt på kontraktet, som tas ut med 0,005 % av kontraktsvärdet, om du betalar inom en månad efter det att du har undertecknat köpekontraktet. Detta belopp multipliceras med 2 om du betalar inom 2 till 6 månader efter det att kontraktet har undertecknats och multipliceras med 3 om du betalar efter denna period.